۰۴ شهریور ۱۳۹۸
0 نظر

با عرض سلام و ادب

شخصی الف یک قولنامه صوری در یک نسخه به شخص ب واگذار می کند تا رفع تصرف زمینی را بگیرد از شخص ثالثی

در دادگاه شخص الف اقرار به فروش زمین به شخص ب می کند و شخص ب حکم به رفع تصرف می گیرد و بعد از اصل قولنامه را به شخص الف مسترد و وجهی برای دستمزد دریافت می کند بعد چند سال که شخص الف فوت می کند شخص ب ادعای مالکیت و خرید زمین را می کند بوسیله کپی قولنامه و اقراری که شخص الف در دادگاه داشته است.

ایا باید ابطال معامله صوری را ازدادگاه خواست؟

یا در دادگاهی که ادعای خرید دارد در دفاع عنوان کنیم معامله صوری بوده است و اصل قولنامه را ندارد؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0