۱۷ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام در خصوص مطالبه خسارت سؤال داشتم آیا خساراتی از جمله هزینه ایاب و ذهاب و بیکار شدن، در مورد درخواست خواهان مطالبه وجه چک، قابل مطالبه از خوانده می باشد؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0