جعل مهر و امضاء - 2f336e8fc42c9bb7217c74696720a3df?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

سلام

اگر امضاء و مهر شخصی را جعل کنم ولی شاکی وجود نداشته باشد آیا امکان تعقیب و مجازات وجود دارد؟ 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0