۱۴ مهر ۱۳۹۸
0 نظر

سلام در خصوص تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی در ملک مشاع، از لحاظ کیفری از آنجا مرتکب هم در این اموال مالک است آیا باز جرمی محقق می شود؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0