۲۶ مرداد ۱۳۹۷
0 نظر

ایا میتوان برای شناسنامه ی فرزند خوانده ای که نفی نسب شده و از شناسنامه ی ناپدری حذف شده ( اما این شناسنامه هنوز باطل نشده است قانونا ) کارت ملی هوشمند جدید گرفت ؟ زیرا نمیخواهد شناسنامه باطل شود چون چندین مدارک شخصیه فرد با این نام خانوادگی گرفته شده . اگر این امر امکان پذیر  نیست چه راهی را  باید  برای تغییر مدارک شخصی  به فامیلیه واقعی   فرزند خوانده در پیش گرفت ؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0