حقوق اقامت - 401a33847be17fb6e7f7b3d79ba8102f?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

من سی ساله هستم و مشهد دنیا آمدم و پدر و مادرم افغانستانی هستند و همه اعضای خوانواده اقامت دارند اما من ( بنا به دلایلی) اقامتم دیگه تمدید نمیشه، آیا من برای شناسنامه ایرانی میتوانم اقدام کنم؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0