۱۷ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام آیا مالکی که بر معامله فضولی نسبت به ملکش از زمان معامله آگاه بوده و این موضوع را می دانسته می تواند بعد از گذشت چندین سال تقاضای ابطال معامله فضولی را کند؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0