HAQ GOSTAR

نمونه رأی کیفری فروش مال غیر

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

3,175 نمایش
نمونه رأی کیفری فروش مال غیر - Seven common mistakes in court 1024x768

نمونه رأی کیفری فروش مال غیر

*رأی دادگاه*

با توجه به محتویات پرونده و فروش‌نامه‌های مندرج در پرونده که فروشنده نیز از قبل خریداری کرده است و به فرد دیگری نیز مقداری از زمین را فروخته است و در همین مورد آقای ….. از خانم …… و …… دائر بر خرید و فروش مال غیر شکایت نموده که در پرونده فوق‌الذکر حکم برائت صادر گردیده و با توجه به حکم برائت متهم ملک را به فروش رسانده و در حکم برائت نیز به علت امکان اختلاف حدود و اینکه اخذ سند رسمی توسط شاکی فرع بر وجود اختلاف فی مابین به استناد اسناد عادی صادر گردیده و متهم طبق اظهارات خود در جلسه دادگاه نیز اظهار داشته است که بعد از اینکه حکم برائت صادر گردیده، من رفتم زمین را فروختم و قاضی گفت برو هر کار می‌خواهی با زمین انجام بده و به زعم اینکه زمین متعلق به خودش است، فروخته شده است و در این خصوص زمین‌های زیادی نیز به همین شکل خرید و فروش شده است و در بزه فروش مال غیر قصد و عنوان مجرمانه و مال غیر بودن شرط است، در صورتی که سهم مالک را به عنوان اینکه مالک است، فروخته است. فلذا دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم ندانسته و با توجه به حاکمیت اصل برائت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۳۷) مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت وی از اتهام موصوف را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk