HAQ GOSTAR

نمونه رأی مطالبه دیه به نرخ روز

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

782 نمایش
نمونه رأی مطالبه دیه به نرخ روز - Seven common mistakes in court 1 1024x768

نمونه رأی مطالبه دیه به نرخ روز

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ……  فرزند ….  با وکالت …..  به طرفیت ۱- شرکت بیمه ایران  ۲- شرکت بیمه توسعه به خواسته مطالبه دیه به نرخ روز به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل بیان داشته: «…. مصدوم ……. در حالی که عابر پیاده بوده و در تاریخ …… از ناحیه سواری پیکان به شماره انتظامی ایران…..  تصادف و صدماتی به ایشان وارد می گردد و به موجب کروکی پیوست راننده پیکان دارنده بیمه نامه توسعه به شماره …….. که از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ لغایت ۱۵/۹/۱۳۹۳ اعتبار داشته مقصر حادثه شناخته می شود و پس از گذشت ۴ ساله در حالی که شرکت بیمه ایران جانشین بیمه توسعه در پرداخت دیه شده است هنوز هیچ مبلغی را پرداخت ننموده است که رسیدگی به موضوع خواسته مورد تقاضاست. دادگاه در رابطه با دعوای اقامه شده به طرفیت خوانده ردیف اول (بیمه ایران) با توجه به ملاحظه تصویر نظریه افسر کاردان فنی تصادفات، تصویر نظریات پزشکی قانونی، اظهارات بیان شده وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف اول حسب صورتجلسه مورخ ….. با این توضیح که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ به موجب مصوبه ای مقرر گردید کلیه اسناد و سوابق مربوط به حقوق و تعهدات بیمه توسعه به بیمه ایران انتقال داده شده و بیمه توسعه موظف گردیده است که مالکیت اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول را بابت پرداخت تعهدات به بیمه ایران منتقل نماید و ایفاد تعهدات بیمه توسعه توسط بیمه ایران مشروط به انتقال دارایی های بیمه توسعه به بیمه ایران است اما تعداد محدودی از املاک توسعه به این شرکت بیمه منتقل شده است که این شرکت بیمه به همان میزان نسبت به پرداخت خسارت بیمه توسعه اقدام نموده است….» و با التفات به ملاحظه تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و حوادث و با مدنظر قرار دادن این مهم که در صورتی که حق یا دینی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و با استناد به مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول (بیمه ایران) به پرداخت ۲۶ درصد دیه بابت ارش شکستگی شاخک های فوقانی و تحتانی لگن راست و چپ و استخوان خارجی و کشش پین هر دو ران به عنوان اصل خواسته و مبلغ …… ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (وفق تعرفه) در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد. لیکن در خصوص دعوای مطرح شده به طرفیت خوانده دوم (شرکت بیمه توسعه) نظر به اینکه حسب مصوبات شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه ابطال و کلیه اسناد و سوابق مربوط به حقوق و تعهدات آن به شرکت بیمه ایران منتقل شده است. لذا دعوی متوجه مشارالیه ندانسته و به استناد مواد ۸۴ (بند ۴) و ۸۹ قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk