HAQ GOSTAR

نمونه رأی مطالبه خسارت

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

5,596 نمایش
نمونه رأی مطالبه خسارت - Seven common mistakes in court 300x225

نمونه رأی مطالبه خسارت

نمونه رأی مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس

همواره در اختیار داشتن و مطالعه نمونه آراء حقوقی و کیفری و همچنین نمونه لایحه دفاعیه حقوقی و کیفری وکیل یا اصحاب دعوا در پرونده های مختلف، می تواند به نحو چشمگیر در پرونده های مشابه به کار گرفته شود. برهمین اساس وکیل متخصص امور حقوقی مؤسسه حق گستر، برای آشنایی و استفاده شما مخاطبین محترم از نمونه آراء صادره در خصوص مطالبه خسارت، و همچنین استفاده کارآموزان محترم وکالت در بحث گزارش نویسی و استفاده از نمونه پرونده های حقوقی و کیفری، به شرح ذیل در دسترس قرار داده است.

موضوع خواسته: مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس

*رأی دادگاه*

درخصوص دعوای آقای … با وکالت خانم … به طرفیت … با وکالت … به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، به خواسته مطالبه خسارت بابت پرونده کیفری به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس بدین شرح که خواهان اظهار نموده که خوانده به استناد یک فقره چک وعده دار وی به شماره … مورخه … به مبلغ ۱۵ میلیون تومان را بابت قسمتی از ثمن معامله که در اختیار پدرش قرار گرفته شکایت کیفری صدور چک بلامحل مطرح نموده که طی حکم صادره وی به یکسال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می گردد که رای صادره در شعبه … دادگاه تجدیدنظر قطعیت می یابد که وی پس از تحمل یک دوم حبس با عفو مشروط از زندان آزاد شده است و از آنجا که به موجب آخرین حکم از شعبه … دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی وی مورد قبول قرار گرفته و حکم بر برائت وی صادر شده به موجب قاعده تسبیب و اقدام غیرقانونی خوانده، وی بی­گناه در زندان مانده و از کار افتاده است. لذا وفق خواسته تقاضای رسیدگی دارد و وکیل محترم خوانده در جلسه حضور یافته و همچنین لایحه دفاعیه تقدیم نموده است و در مقام دفاع عنوان نموده که اصل شکایت کیفری مورد ادعای خواهان را موکل قبول دارد و لیکن اظهار داشته که مبایع‌‌نامه مورد ادعای خواهان فاقد اصالت بوده و موکل این چک ها را طبق رسید ارائه شده بابت وجه دستی که به خواهان بابت مهریه فرزندش داده از وی گرفته است و وکیل خوانده مجدداً تأکید نموده است که خواهان بازنشسته ارتش بوده و بیکار می باشد و بعد از تحمل دو ماه از حبس با آزادی مشروط آزاد شده و در بند باز زندان بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیل ایشان و دفاعیات خوانده و وکیل ایشان از آنجایی که دادگاه جزائی براساس مستندات ارائه شده حکم محکومیت خواهان را صادر نموده و درست است که رأی صادره در مقام اعاده دادرسی نقض گردیده، لیکن از آنجایی که طبق اظهارات خواهان، مشارالیه در بند نیمه باز بوده و یک سوم حبس را بیشتر تحمل نکرده و بازنشسته ارتش می باشد و خواهان و وکیل ایشان دلیل بر اینکه وی قبل از زندانی شدن در آژانس مشغول به کار بوده ارائه ننموده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تحقق ورود خسارت موجه ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

کلمات کلیدی: مطالبه خسارت – نمونه رأی – وکیل – لایحه دفاعیه – پرونده

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk