HAQ GOSTAR

نمونه رأی مطالبه خسارت ممکن الحصول

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,160 نمایش
نمونه رأی مطالبه خسارت ممکن الحصول - Seven common mistakes in court 300x225

نمونه رأی مطالبه خسارت

نمونه رأی مطالبه خسارت

درخصوص دعوای آقای مهدی …. با وکالت آقای مصطفی .. به طرفیت حسن ….  به خواسته مطالبه خسارت بابت پرونده کیفری به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس بدین شرح که خواهان اظهار نموده که خوانده به استناد یک فقره چک وعده دار وی به شماره ….. مورخه ۰۶/۰۸/۸۷ به مبلغ ۱۵ میلیون تومان را بابت قسمتی از ثمن معامله در اختیار پدرش قرار گرفته شکایت کیفری صدور چک بلامحل مطرح نموده که طی حکم صادره وی به یکسال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می گردد که رای صادره در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر قطعیت می یابد که وی پس از تحمل یک دوم حبس با عفو مشروط از زندان آزاد شده است و از آنجا که به موجب آخرین حکم از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر اعاده دادرسی وی مورد قبول قرار گرفته و حکم بر برائت وی صادر شده به قاعده تسبیب و اقدام غیرقانونی خوانده وی بی­گناه در زندان مانده و از کار افتاده است. لذا وفق خواسته تقاضای رسیدگی دارد و خوانده در جلسه حضور یافته و در مقام دفاع عنوان نموده که این اصل شکایت کیفری را قبول دارد و اظهار داشته که مبایع‌‌نامه مورد ادعای خواهان فاقد اصالت بوده و این چک ها را طبق رسید ارائه شده بابت وجه دستی که به خواهان بابت مهریه فرزندش داده از وی گرفته و اظهار داشته خواهان بازنشسته ارتش بوده و بیکار می باشد و بعد از تحمل دو ماه از حبس با آزادی مشروط آزاد شده و در بند باز زندان بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده از آنجایی که دادگاه جزائی براساس مستندات ارائه شده حکم محکومیت خواهان را صادر نموده و درست است که رای صادره در مقام اعاده دادرسی نقض گردیده، لیکن از آنجایی که طبق اظهارات خواهان مشارالیه در بند نیمه باز بوده و یک سوم حبس را بیشتر تحمل نکرده و بازنشسته ارتش می باشد و خواهان دلیل بر اینکه وی قبل از زندانی شدن در آژانس مشغول به کار بوده ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تحقق ورود خسارت موجه ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ ق . آ . د . م حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk