HAQ GOSTAR

نمونه رأی دادگاه ابطال رأی داوری

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

2,713 نمایش
نمونه رأی دادگاه ابطال رأی داوری - Seven common mistakes in court 1 1024x768
رأی دادگاه: ابطال رأی داور

نمونه رأی دادگاه در خصوص ابطال رأی داوری

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای …. ، فرزند ….. با وکالت آقای …… وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ……، فرزند …. به خواسته ابطال رأی داوری موضوع بند ۱-۲-و۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده از سوی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد حسب مدارک تقدیمی و ملاحظه دادنامه های استنادی شعبات ۴ و ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد حسب بند الف ماده ۲ متمم قرارداد ۱۶۵۰۰۵۲ مورخ …. موضوع اختلاف فی مابین در قرارداد به داوری ارجاع گردیده و مورخ …. مراتب داوری به داور ابلاغ و در تاریخ ….. خارج از مهلت ۳ ماهه مقرر قانونی صادر شده است و بر همین اساس حکم بر بطلان رأی داور صادر شده است و رأی داوری مورخ …… مربوط به همین قرارداد مشارکت و حسب درخواست خوانده بوده و هرچند رأی وفق قوانین موجود حق صادر نشده و از اعتبار امر مختوم بها برخوردار است و در قالب رأی داوری اصلاحی و متمم نیافته است ولی به هرحال خارج از مهلت مقرر قانونی اصدار یافته لذا دادگاه مستنداً به مواد ۴۵۴ و ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داور صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و پس از ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

جملات کلیدی: ابطال رأی داور – وکیل پایه یک دادگستری – آیین دادرسی مدنی – دادگاه – قرارداد – نمونه رأی
  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk