HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,638 نمایش
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه - tanzim
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

احتراماً توکیلاً در خصوص دادخواست استرداد جهیزیه تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند: موکله (زوجه) به استناد نکاح نامه شماره … در مورخ … در دفترخانه شماره … مشهد با خوانده محترم(زوج) اقدام به انعقاد نکاح دائم با ایشان نموده است. حال از آنجا که جهیزیه به شرح لیست ضمیمه دادخواست متعلق به موکله می باشد فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکله مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

البته باید دقت داشت که اگر ارزش اقلام جهیزیه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادخواست مزبور به دادگاه ارسال و اگر ارزش اقلام جهیزیه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مراجعه حضوری به دفتر ما، از مشاوره با وکلای متخصص ما در امور خانواده بهره مند شده و در دعوای استرداد جهیزیه مطرح شده بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید.

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk