HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست مطالبه خسارت

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

2,996 نمایش

نمونه دادخواست مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل

اگر به هر نحو علیه شما دادخواست از سوی خواهان مطرح شد و شما با دفاع لازم اقدام به رد دعوای ایشان نمودید و حتی در فرض اخذ وکیل در پرونده، می توانید با قطعیت دادنامه صادره ضمن دادخواست مجزا کلیه خسارات وارده و همچنین حق الوکاله وکیل را از مسبب حادثه مطالبه نمائید. در متن ذیل نمونه دادخواست برای مطالبه خسارات مزبور به دادگاه یا شورای حل اختلاف تقدیم نمائید:

ریاست محترم شورای حل اختلاف مشهد

با سلام  و احترام

احتراماً اینجانب در خصوص دادخواست تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

خوانده محترم اقدام به طرح دعوا در شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مشهد طبق کلاسه … نموده که علی رغم در اختیار داشتن آدرس و از روی عمد، با مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب موفق به اخذ رأی به صورت غیابی علیه اینجانب نموده است. حال پس از اطلاع از دادنامه صادره اینجانب نسبت به آن در قالب اعتراض، اقدام به واخواهی نموده و مجبور به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به میزان ۴۷۳۰۰۰۰۰ (چهل و هفت میلیون و سیصد هزار ریال) گردیده ام  و از طرفی به علت عدم آشنایی با مسائل حقوقی مجبور به گرفتن وکیل شده که ایشان نیز مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰( چهل و پنج میلیون ریال) از اینجانب حق الوکاله دریافت نموده است. در نهایت از آنجا که با توجه به تقصیر عمدی خوانده محترم این خسارات به اینجانب وارد شده است تقاضا دارد به شرح خواسته و مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ایشان با اقدامات انجام شده مسبب خسارات وارده گردیده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
نمونه دادخواست مطالبه خسارت - tanzim


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk