HAQ GOSTAR

نمونه لایحه مطالبه خسارت در تصادفات

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

21,130 نمایش
نمونه لایحه مطالبه خسارت در تصادفات - 3
نمونه دادخواست مطالبه خسارت در تصادفات

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه خسارت در تصادفات

در پرونده ای که لایحه آن درج گردیده است بدین شرح است که دو خودرو با هم تصادف نموده و خسارات متعددی به خودروی زیان دیده وارد شده که این شخص اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت بابت تصادف ایجاد شده از شخص مقصر نموده است. لذا به شرح ذیل لایحه دفاعیه مزبور درج می گردد:

احتراماً توکیلاً در خصوص دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت مطابق پرونده به کلاسه ….. مطالب ذیل در قالب لایحه دفاعیه به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

همانطور که در دادخواست تقدیمی عنوان گردیده است، به دلیل تصادف فی مابین خودروهای طرفین دعوا و تقصیر خوانده محترم مطابق کروکی ترسیمی، و خسارات وارده به خودرو موکل که مطابق گزارش کارشناس محترم (به موجب تأمین دلیل اتخاذی) تماماً شرح داده شده است و از آنجا که بعد از وقوع تصادف نیز خودرو موکل در پارکینگ بوده که در زمان ترخیص ازپارکینگ هزینه آن مطابق قبض پیوست از سوی موکل پرداخت شده، دادخواست مزبور تقدیم گردیده است.

لذا با توجه به شرح فوق­ الذکر از آنجا که؛

خسارت­ هایی که مطابق قانون ایران قابل مطالبه هستند شامل: خسارت­های مادی که خساراتی هستند که به اموال اشخاص وارد می­ گردد، و خسارات معنوی خساراتی هستند که به شرافت و حیثت اشخاص وارد می­ گردد.

در مقررات قانونی ایران ارکان مسئولیت برای جبران خسارت مشخص گردیده­است که به موجب آن اولاً؛ باید عمل زیان­بار (که در این پرونده تصادف است) رخ دهد و ثانیاً؛ باید از این اقدام خسارتی وارد گردد و ثالثاً؛ رابطه سببیت میان عمل زیان­بار و ورود خسارت وجود داشته باشد. بنابراین جهت مسئول شناختن شخص و الزام او به جبران خسارت، باید ارکان فوق وجود داشته باشد که در پرونده مزبور تمامی ارکان فوق از سوی خوانده محترم محقق گردیده است.

مستند به ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» و همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی که اشعار می ­دارد: « … اگر سبب نقص یا عیب آن باشد باید از عهده نقص قیمت برآید.»  و در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر گردیده: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی ­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­ باشد.» خوانده محترم به دلیل اینکه مسبب ورود کلیه خسارات وارده به موکل می­ باشد، مطابق مقررات فوق ­الذکر مکلف به پرداخت کلیه خسارات مزبور به موکل خواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: « هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌ عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب ‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.»

مطابق قاعده اتلاف، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است. لذا قاعده کلی در جبران خسارت این است که اگر شخصی به صورت عمد یا غیرعمد موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد و یا مال او را تلف نماید، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

همچنین مطابق قاعده تسبیب، اگر شخصی سبب تلف مال دیگری شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب عیب یا نقص آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

در نهایت با توجه به شرح فوق، از آنجا که خوانده محترم مسبب ورود تمامی خسارات وارده به موکل بوده است و ایشان علی­رغم پیگیری و مراجعات مکرر موکل، از پرداخت خسارات وارده امتناع ورزیده است، از آن مقام محترم قضایی مستند به مواد فوق­الذکر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته به انضمام کلیه خسارات وارده به موکل از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و تأمین دلیل، هزینه پارکینگ، و همچنین حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و احترام


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk