HAQ GOSTAR

نمونه لایحه دفاعیه طلاق

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

15,844 نمایش
نمونه لایحه دفاعیه طلاق - bill of defense4 180x180 1
نمونه لایحه دفاعیه پرونده طلاق

نمونه لایحه دفاعیه طلاق

امروزه پرونده های طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه، بیشترین آمار پرونده در دادگاه خانواده هر شخص را تشخیص می دهد. در پرونده ای که نمونه لایحه دفاعیه آن برای شما مخاطبین محترم درج می گردد بدین شرح است که زوجه درخواست طلاق به موجب تحقق بند اول سند ازدواج و همچنین عسر و حرج نموده است که لایحه دفاعیه ذیل از سوی وکیل متخصص دعوای خانواده مؤسسه حقوقی حق گستر به دادگاه تقدیم و در نهایت دادگاه بدوی مطابق دفاعیات وکیل متخصص ما در جلسه رسیدگی و لایحه دفاعیه طلاق ایشان، حکم به بطلان دعوای زوجه صادر نمود.

لایحه دفاعیه طلاق

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه خانواده شهرستان ………

با سلام و احترام

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص پرونده طلاق به درخواست زوجه

احتراماً موکل وکیل خوانده پرونده به کلاسه ………….. مطروحه در آن شعبه، پیرو دادخواست تقدیمی از سوی زوجه، دفاعیات خود را توکیلاً در قالب لایحه تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می گردد:

همانطور که خود مستحضر هستید طلاق حق محرز و مسلم مرد در زندگی زناشویی بوده و زن حق درخواست طلاق از دادگاه را جز در صورت تحقق شروط ۱۲ گانه سند ازدواج یا به موجب ماده۱۱۳۰ قانون مدنی در باب عسر و حرج نداشته که در پرونده مطروحه نیز به شرح ذیل هیچ یک از این موارد محقق نشده است و از آنجا که موکل، همسر خود را دوست داشته و به هیچ وجه حاضر به طلاق دادن ایشان بعد از این مدت زندگی و با وجود فرزندان مشترک نمی باشد تقاضای صدور حکم به بی حقی ایشان در دعوای مطروحه مورد استدعاست.

۱-یکی از مواردی که به زوجه حق طلاق اعطا می نماید این است که به موجب بند اول از شروط مندرج در سند ازدواج، در صورت تمکین ایشان، به مدت ۶ ماه نفقه به او پرداخت نشده و امکان الزام زوج نیز به پرداخت نفقه میسر نباشد که در این پرونده موکل تاکنون کلیه شرایط زندگی مشترک و تمامی مخارج حادث شده را پرداخت نموده و بر همین اساس به موجب دادنامه مورخ …. صادره از شعبه ۱۶۱ شورای حل اختلاف مشهد، دادخواست نفقه معوقه ایشان به دلیل پرداخت کلیه نفقات، محکوم به رد شده است و خود ایشان نیز اذعان به فراهم بودن تمامی شرایط زندگی نموده است. لذا از این حیث ایشان حق اعمال شرط مزبور و مراجعه به دادگاه جهت مطلقه نمودن خود را نخواهد داشت.

۲-از طرفی لازم به ذکر است که ایشان منزل مشترک را که در مشهد می باشد بدون اجازه ترک نموده و بر همین اساس از آنجا که مستند به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زمانی به زن نفقه تعلق می گیرد که در تمکین شوهر باشد، به دلیل عدم تمکین، ایشان مستحق به نفقه جاریه نیز نمی باشد.

۳-موارد عسر و حرج که حق طلاق به زن اعطاء می نماید نیز در خصوص ایشان به هیچ وجه صدق پیدا نمی کند چراکه اولاً؛ با توجه به اقدامات انجام شده از سوی ایشان مبنی بر ترک منزل، اگر به هر نحو ایشان دچار عسر و حرج شده است، به دلیل اینکه خود شخصاً مسبب بروز عسر و حرج در فرض تحقق می باشد، لذا نمی تواند به عملی که خود منشأ ایجاد آن است، در راستای تضییع حق استناد نماید ثانیاً؛ مطابق منابع فقهی در بحث قاعده اقدام نیز با توجه به شرح یاد شده ایشان حق استفاده از شرایط مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را نخواهد داشت.

۴-همانطور که خود مستحضر هستید سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد. بنابراین زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۵-ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ و روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. و ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید».

درنهایت با توجه به اظهارات فوق و پرداخت نفقه ایشان علی رغم عدم تمکین ایشان از موکل و فراهم نمودن تمامی شرایط جهت ادامه زندگی مشترک از قبیل منزل مسکونی و اثاث البیت و تقاضا موکل از ایشان به دفعات مکرر مبنی بر ادامه زندگی مشترک که تمامی این اقدامات دال بر علاقه قلبی موکل به زوجه (خواهان) می باشد و همچنین کراهت طلاق با توجه به روایات، کلمات و سیره عملی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مشاهده می‌شود، که آنان طلاق را بسیار مذموم و منفور معرفی کرده‌اند، و نبودن هیچ گونه موجبی که عسر و حرج خواهان را فراهم آورد، تقاضای صدور حکم به بی حقی دعوای ایشان از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

در نهایت از آنجا که هر پرونده ای در خصوص طلاق، اعم از طلاق به درخواست زوجه یا طلاق به درخواست زوج، با پرونده دیگر متفاوت بوده و نحوه دفاع از پرونده نیز متفاوت است پیشنهاد می گردد اگر به هر نحو به عنوان زوج یا زوجه قصد دفاع از پرونده خود را دارید قبل از شورع جلسه یا حتی قبل از تقدیم دادخواست با و وکیل متخصص دعاوی خانواده (وکیل متخصص طلاق) مؤسسه ما مشورت نموده تا به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنید.

جملات کلیدی: لایحه دفاعیه طلاق – وکیل متخصص دعاوی خانواده – طلاق توافقی – دادخواست طلاق – طلاق به درخواست زوجه – مطالبه نفقه – دعوای تمکین
  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk