HAQ GOSTAR

لایحه دفاعیه خیانت در امانت

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

13,260 نمایش
لایحه دفاعیه خیانت در امانت - bill of defense4 180x180
لایحه دفاعیه خیانت در امانت

لایحه دفاعیه خیانت در امانت

یکی از دعاوی که ممکن است از سوی اشخاص تقدیم دادسرای محل وقوع جرم جهت انجام فرآیند شکایت کیفری گردد، شکایت خیانت در امانت بابت مال امانی سپرده شده به امین که بعد از مطالبه از عودت آن خودداری می ورزد باشد. لیکن در شکایت خیانت در امانت باید همواره توجه داشت که صرف عودت ندادن مال امانی ممکن است تحت عنوان خیانت در امانت قابل شکایت و مجازات نباشد و صرفاً دعوا جنبه حقوقی داشته باشد.

در ذیل نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت که توسط وکیل متخصص کیفری در مشهد مؤسسه حقوقی حق گستر که در مقام اعتراض به دادنامه بدوی صادره علیه موکل صادر شده بود و با اعلام وکالت وکیل متخصص کیفری در مشهد مؤسسه ما و با لایحه دفاعیه خیانت در امانت و دفاع کامل در جلسه رسیدگی، حکم برائت موکل در اتهام خیانت در امانت صادر شد که در راستای آشنایی شما مخاطبین محترم از نمونه لوایح دفاعیه و همچنین نمونه پرونده کیفری که می تواند در دفاع در پرونده های مختلف برای هر شخص اعم از شاکی و متهم کاربرد داشته باشد و همچنین کارآموزان وکالت که در ابتدای کار خود هستند، لایحه وکیل متخصص کیفری در مشهد تحت عنوان لایحه دفاعیه خیانت در امانت درج شده است.

موضوع: لایحه دفاعیه خیانت در امانت

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان خراسان رضوی

با سلام و احترام

احتراماً اینجانب به وکالت از خانم… ضمن ابطال تمبر مرحله تجدید نظر و اعلام وکالت از سوی ایشان، مراتب تجدید نظر نظر خواهی خود را در فرجه مقرر قانونی نسبت به دادنامه شماره … که در مورخ … به موکل ابلاغ گردیده است معروض داشته و تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن مقامات محترم خواستارم.

۱-همانطور که خود مستحضر هستید در جرم خیانت در امانت، احراز سوء نیت امین ضروری است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت، باعث تحقق جرم خیانت در امانت نبوده بلکه سوءنیت در عمل مزبور شرط تحقق بزه خیانت در امانت است.

بنابراین اگر شخصی به دلیل مطالبات قبلی و به دلیل ادعای حقی برای خود، از استرداد مال امین خودداری نماید، عمل وی مصداق بزه خیانت در امانت نبوده بلکه دعوی حقوقی به شمار می رود و مدعی باید با طرح دعوای استرداد مال مورد امانت در دادگاه حقوقی، اقدام به استرداد مال از امین نماید.

در پرونده مطروحه نیز آنچه مسلم است این است که موکله و شاکی محترم، داد و ستدها و بده بستان های فراوانی داشته اند که چه بسا در یک زمان شاکی از موکله طلبکار گردیده و در زمان دیگر عکس این مطلب صادق بوده است. آیا جز آن است که موکله در تاریخ … با صدور یک فقره چک، مبلغ … ریال در وجه شاکی محترم بابت پیش پرداخت گشایش اعتبار کارسازی نموده است؟

به فرض که معنی وجه دستی در معنای عامیانه آن تعبیر گردد! آیا صدور همین یک فقره چک را نمی توان دلیلی دانست بر طلبکار بودن موکل از شاکی؟ (هر چند که تاریخ چک مزبور مقدم بر تاریخ چک موضوع شکایت باشد.)

یا آنکه شاکی محترم مدارک و اسناد غیر قابل انکاری مبنی بر طلبکاری از موکل دارد که چک مورخ … مبنای صدور آن بوده است؟

۲-نکته قابل توجه در خصوص چک مستند شکایت نیز آن است که در متن چک قید گردیده: «در وجه خانم … بابت پرداختی آقای … .

که در این خصوص سئوالی که به ذهن متبادر می گردد این است که حقیقتاً هدف آقای …  از صدور چک موصوف در وجه موکله چه بوده است؟ و چرا چک مزبور مستقیماً در وجه شاکی محترم صادر نگردیده است؟

وکیل محترم شاکی در پاسخ به سئوالات مربوطه در جلسه رسیدگی مورخه … اظهار داشته است: «آقای … این چک را بابت موکل صادر و جهت سهل الوصول بودن و همچنین اینکه مدرکی داشته باشد چک را در وجه خانم … صادر نموده است!!!

که در پاسخ باید بیان داشت آیا اگر چک در وجه خود شاکی صادر می گردید سهل الوصول نمی بود یا آنکه آقای … هیچ مدرکی نداشت؟چه بسا اگر چک مستقیماً در وجه خود شاکی محترم صادر می گردید علاوه بر آنکه موکل در مظان اتهام خیانت در امانت قرار نمی گرفت آقای … که به شرح صفحه ۱۸ پرونده لیست مطالبات خود را از آقای … شرح داده است نیز مدرکی محکم تر در دست داشت.

ریاست محترم دادگاه؛ آنچه مسلم است این است که موکله چه قبل از زمان تاریخ چک موضوع شکایت و چه بعد از آن پرداخت هایی به سفارش وام آقای … با شاکی داشته است که بعدها نیز این مهم استمرار داشته و علت انجام آن پرداخت ها نیز سفارش وام آقای …  بوده و بس. و مشخص است که چون موکله معرف آقای … به آقای … بوده است لذا پرداخت وجوه به شاکی از طریق مشارالیه صورت می گرفته است و یقیناً صدور این چک نیز بابت پوشش دادن پرداخت هایی بوده است که موکله به سفارش صادرکننده چک به شاکی انجام داده است و گرنه کاملاً واضح و مشخص است که استدلال همکار محترم فاقد وجاهت قانونی بوده و کاملاً مخدوش است.

۳-ریاست و مستشاران محترم دادگاه؛ صادر کننده چک موضوع شکایت در برگ ۱۸ پرونده، طی نامه ای که خطاب به شاکی نگاشته است صراحتاً اظهار داشته است که مبالغی توسط ایشان و از طریق اشخاصی همچون موکله به وی (شاکی) پرداخت نموده است و در نامه ارسالی خواهان بازپرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۷۰/۴۳۰/۵ ریال گردیده و همچنین عنوان داشته است: «… در مورد بخش پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال خانم … اقدام نمائید.» موکله نیز در همان تاریخ … یعنی تاریخ چک موضوع شکایت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ در وجه آقای … کارسازی نموده که قطعاً این مبلغ از کل طلب آقای … از آقای …کسر خواهد شد. که با جمع این مبلغ با سایر مبالغ چک هایی که از ناحیه خود موکله (بدون در نظر داشتن چک هایی که از ناحیه خانم … به حساب موکله صادر گردیده است) صادر گردیده است پی به این واقعیت مهم خواهیم برد که حتی در فرضی که موکله می بایست مبلغ چک موضوع شکایت را به آقای … مسترد می کرده نه تنها کل مبلغ چک به ایشان مسترد گردیده بلکه موکله از بابت حساب های قبلی فی مابین، طلبکار نیز می باشد.

۴-نکته شایان توجه در پرونده مطروحه در خصوص چک هایی است که در متن آن عبارت وجه دستی به کار رفته است. تعریف دقیق و منطبق با واقعیت وجه دستی در پرونده مطروحه از آن جهت مهم است که اگر معنای وجه دستی را در معنایی غیر از آنچه وکیل محترم شاکی می داند تعبیر نمائیم موکله قطعاً از اتهام وارده تبرئه گردیده اما در صورتی که وجه دستی را حمل بر معنایی نمائیم که حاکی از وجوه پرداخت شده قبلی از ناحیه شاکی باشد، در این حالت نیز با کمی دقت و توجه خاص به چک های صادره از ناحیه موکله مشخص می گردد که موکله نه تنها هیچ سوء نیتی نداشته بلکه همه این روابط به دلیل حساب های مستمر فی مابین بوده است.

در این خصوص توجه آن دادگاه محترم را به چک شماره … مورخ … یعنی ۱۵ روز پس از تاریخ چک موضوع شکایت جلب می نمایم. توجه به چک مزبور از آن جهت مهم است که اگر بنا به ادعای شاکی محترم، موکله در تاریخ … پس از پاس نمودن چک موضوع شکایت بنا به هر دلیلی از استرداد وجه مزبور خودداری نموده است پس به چه دلیل شاکی محترم حدوداً ۱۵ روز پس از این عمل، چکی را از شاکی دریافت نموده، بدون آنکه معترض این عمل باشد؟!!!

آیا استمرار روابط فی مابین، حتی پس از پاس نمودن چک از ناحیه موکله حاکی از خیانت در امانت بوده است یا بالعکس؟ آیا صدور چنین چکی پس از چک موضوع شکایت حاکی از سوءنیت موکله دارد؟

کما اینکه دقت در سایر چک های صادره نیز مشخص می نماید که عقلاً غیر منطقی است که یک شخص واحد در یک روز اقدام به صدور ۳ فقره چک بابت وجه دستی (به معنای موافق نظر وکیل شاکی) نماید؟ چرا که اگر هدف شخص پرداخت بدهی قبلی خود باشد که در آن صورت با صدور یک فقره چک اقدام به چنین امری می نماید نه اینکه در یک روز سه فقره چک صادر می نماید!!! و تعجب آور تر از همه آنکه اگر موکله واقعاً قصد تملک اموال شاکی محترم را داشته است پس چرا وی پس از گذشت حدود ۴ سال اقدام به طرح شکایت نموده است؟!!! آیا شاکی پس از گذشت این چند سال متوجه سوء نیت موکل گردیده است؟! یا آنکه خود نیز به مطالبات و پرداخت های متعدد موکل از برای ایشان ایمان داشته و به همین دلیل از طرح شکایت در تاریخ عنوان شده خودداری و بعد از گذشت چندین سال به علت اختلافات پیش آمده اقدام به طرح شکایت کیفری نموده است؟

۵- همچنین به لحاظ پرداخت هایی که قبل از تاریخ چک موضوع شکایت صورت گرفته است و بر اساس مذاکرات شفاهی، موکله در همان تاریخ … طی یک فقره چک به شماره … مبلغ … به حساب آقای … بازگردانده و مابقی مبلغ چک را (و چه بسا بیشتر از آن) طبق روالی که از قبل بوده است به شاکی محترم پرداخت می نماید. و از همه مهم تر آنکه خانم … نیز که در پرونده مطروحه پرداخت هایی به شاکی محترم داشته است از کارمندان امین و معتمد خانم … بوده است و تمامی پرداخت هایی که از حساب جاری شماره … بانک سپه شعبه … متعلق به مشارالیه صورت گرفته است مربوط به حساب های موکله با سایر اشخاص بوده است که صراحتاً در آخرین چک به شماره … مورخ …که در وجه شاکی محترم صادر گردیده است قید گردیده است بابت تسویه حساب.

در نهایت با پرهیز از اطاله کلام، نظر به جمیع مطالب معنونه به دلیل عدم تحقق عنصر مادی و معنوی جرم خیانت در امانت، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر برائت موکله از اتهام وارده از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

وکیل متخصص کیفری در مشهد

امیدواریم از لایحه دفاعیه خیانت در امانت استفاده کامل را برده باشید و در نهایت اگر پرونده کیفری از سوی شما مطرح شده و یا علیه شما شکایت کیفری صورت گرفته است، می توانید با مشاوره با وکیل متخصص کیفری در مشهد مؤسسه ما، موضوع را در میان گذاشته و در نهایت با تنظیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت یا تنظیم لایحه برای سایر دعاوی یا سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه ممکن را کسب نمائید.

جهت مشاوره تلفنی یا حضوری با بهترین وکیل متخصص کیفری در مشهد با ما در تماس باشید.

کلمات کلیدی: لایحه دفاعیه خیانت در امانت – شاکی – چک – وکیل متخصص کیفری در مشهد
 • insert_comment تاکنون 10 دیدگاه ارسال شده است.
 • شما هم دیدگاه خود را ارسال نمایید.
 1. سعید

  سلام به یک نفر که از قبل می شناختم پول فرستادم باچک البته پول وچک مال کسی بوده که قرار بوده براش فرش بخرم پول از خودم نبوده حالا اون طرف پول وچک گرفته جواب نمیده چکار باید بکنم

  • haqgostar

   با سلام برای اینکه پول و چک فرستادید چه مدرکی دارید؟ آیا قراردادی بین شما تنظیم شده است؟ اگر به هر نحو قراردادی دارید و حال طرف مقابل به تحویل فرش اقدام ننموده است می تواند الزام ایشان به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نمائید.

 2. سعید

  سلام.قراردادی باهم نداشتیم فقط تلفنی بوده .حالا پولی که برای فرستادم بجای طلبی که از شریک من میخواسته چندسال پیش پول من نگه داشته البته از اون طرف هم چک گرفته بابت طلبش هم سفته داره بیشتر از طلبش ولی حالا پولی که مشتری من برایش فرستاده این پول را نگه داشته ..حالا باید چکار کنم من شکایت کنم یا کسی که پول از حسابش رفته

  • haqgostar

   با سلام برای طرح و تقدیم دادخواست باید شخصی که پول از حساب او خارج شده است به عنوان ذی نفع اقدام نماید.

 3. سیدمحمدموسوی

  سلام و احترام.با ارادت خدمت عوامل و خدا قوت.سوالی داشتم اگه لطف کنید نظر وکلاتون رو داشته باشم کمک بزرگی بهم میکنید.بنده دی ماه ۹۸ بهمراه یکی از دوستان بمنزل شخصی ک من نمیشناختم ناخواسته رفتیم ک دیدم ۴۰سالی از ما بزرگتر، بعد از تحقیق از املاکی های قدیم و از چهره های مبهم و ناخوشایند محل درآمد ک بزرگترهای محلمون بخوبی شناخت داشتند.خلاصه بعد از نیم ساعتی چند تا سنگ آورد و ب دوستم نشون داد ک آشنا داری اینارو کارشناسی کنه ک اینها الماسن.بعد ما ک در همسایگیمون طلافروش داریم ، سنگهارو بمن داد و بعد خداحافظی کردیم. بعد چند روز دوباره همدیگه رو دیدیم ، فی البداعه گفت :فلانی بیزحمت میشه ، رسید سنگها رو بدی و کلی هم عذرخواهی کرد.گفتم باشه.بعد یهو ی کاغذ و خودکار داد دستم و گفتم چی بنویسم.گفت ؛ ۴قطعه سنگ الماس بعنوان امانت تحویل اینجانب شد.منم تلفنم زنگ خورد و نفهمیدم چیکار کردم.نوشتم و امضا و رفت .(تازه دیدم تنها زندگی میکنه ۶۰۰تومن هم بهش کمک کردم)بعد .۱۰ روز بردم جواهر فروشی ،گفتن پلاستیکه، بعد ۲هفته آوردم دادم طلافروش محل کارشناسی کنه ، ک گفت من نمیشناسم ،زنگ میزنم کارشناس بیاد نظر بده.فرداش زنگ زد گفت فلانی پلاستیکه بیا ببر..خلاصه رفتم ک از طلافروش بگیرم،بهمراه شاگردش گشتن و داخل دستمال کاغذی بوده ک شاگردش ناخواسته ک زباله ست ،در حین تمیز کردن انداخته دور.چون مچاله هم بود داخل دستمال.الان طرف رفته از من شکایت؛رفتیم نزد قاضی:در نهایت جلسه اول از بنده ضمانت و قرار ۳۰میلیونی صادر و در جلسه دوم رای ک ۱سال حبس و اصلا ب حرفهای من گوش نکرد.۱۰روز وقت دارم برا واخواهی.لطفا کمکم کنید.با احترام.

  • haqgostar

   با سلام اشتباه بزرگی کردید که چنین رسیدی امضاء کردید و اگر شهودی دارید دال بر اثبات ادعا حتما باید ارائه دهید و همچنین پیشنهاد میکنم با وکیل متخصص ما در امور کیفری حتما تلفنی یا حضوری مشورت نمائید و می توانید جهت تعیین وقت با شماره مندرج در سایت تماس گرفته و نوبت دریافت نمائید.

 4. سیدکمال موسوی

  سلام
  من سال ۹۷ از برادر خانومم خونه خریدم که مباینامه هم داریم که دوتا شاهد امضا کرده املاک مهر کرده و پولشم پرداخت شده ولی متاسفانه ایشون از اون موقع تا حالا خونه رو نیومدن بنام من بزنن (خونه سند نداره )که امسال با کلی التماس اومدن دفتر خونه و وکالت تام دادن و تموم شد ، الان این اقا میخاد بره شکایت کنه به جرم خیانت در امانت یا حالا شکایت های دیگه که من اسمشو نمیدونم ایا ایشون میتونه کاری پیش ببره یا خیر؟

  • haqgostar

   با سلام با توجه به تکمیل بودن مدارک شما، امکان طرح شکایت و حصول نتیجه از سوی ایشان وجود ندارد.

 5. سید صادق علوی اصفهان

  باعرض سلام و درود محضرشما عزیزان
  من ۲تادختردارم یکی متولد اصفهان ودیگری درمشهدمتولدشده
  اولی چندماهی کارت آمایش دربدو تولدداشتم ودومی اقامت وهمه چیز آکی هست میخواهم شناسنامه بگیرم یه راهنمایی کنید ممنون تون میشوم درضمن هردو گواهی ولادت ثبت احوالی دارند
  راستی خانمم هم گواهی ولادت ثبت احوال دارد

  • haqgostar

   با سلام در صورتی که مدارک شما تکمیل است می توانید به وزارت امور خارجه تهران، اداره تابعیت مراجعه کنید و در صورتی که به شما پاسخ منفی دادند، می توانید به وکیل متخصص مؤسسه ما مراجعه نمائید.

assignment_ind mail phone_in_talk